Bostadsrätt

BOSTADSRÄTT, förverkande

För bostadsrätt gäller att bostadsrättsinnehavaren mister nyttjanderätten om han dröjer med mer än två dagar med att betala årsavgiften. Nyttjanderätten kan återfås om betalning sker inom tolv vardagar från uppsägningen.

 

BOSTADSRÄTT, tvångsförsäljning

När vi får i uppdrag att ombesörja tvångsförsäljning av bostadsrätt ska en ansökan lämnas direkt till den exekutiva avdelningen.

Uppgifter som ska lämnas till Kronofogden är:

Registreringsbevis från Bolagsverket för sökanden, BRF årsredovisning och stadgar, fullmakt och en bostadsrättsinformation. I bostadsrättsinformationen ska det framgå lägenhetsnummer, innehavare / innehavarnas namn, hur stor del respektive person äger samt om det finns pantbrev. Informationen hämtas från BRF.

 

BOSTADSRÄTT, regler för utmätning

Månadsavgifter i en bostadsrätt går före skatter i samband med utmätning. När det är dags för exekutiv auktion kan man ringa till Kronofogden och meddela hur stor skuld gäldenären har avseende förfallna månadsavgifter. Det behövs alltså ingen dom utan allt kan tas med.