Delgivning

DELGIVNING, vanlig

Vanlig delgivning är den metod som myndigheter i första hand använder sig av. Det innebär att man skickar delgivningshandlingar i ett kuvert till mottagaren.

Vanlig delgivning innebär att handlingen skickas per post, fax, mejl, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Som bevis på att handlingen har mottagits ska mottagens underteckna och återsända ett delgivningskvitto. Bekräftelse kan också ske muntligen eller genom elektronisk signatur.

DELGIVNING, muntlig

Muntlig delgivning innebär att hela handlingen läses upp för mottagaren. Delgivning anses ha skett när hela handlingen har lästs upp. Delgivningshandlingen kan skickas per post eller mejl.

 DELGIVNING, förenklad

Förenklad delgivning innebär att en myndighet först skickar den handling som ska delges och nästa dag skickar ett kontrollmeddelande som meddelar att ett första brev har skickats.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas genom att ha fått dokumentet ”Information om förenklad delgivning”. Information om förenklad delgivning lämnas vanligen av myndigheten i samband med att ett mål eller ärende inleds.

När två veckor har gått anses mottagen delgiven.

 DELGIVNING, stämningsmannadelgivning

Kronofogden eller annan myndighet kan besluta om stämningsmannadelgivning. Detta innebär att delgivningsuppdraget överlämnas till polisen. I vissa fall kan det även bli aktuellt med delgivning med hjälp av personal från Kronofogden.

DELGIVNING AB, särskild delgivning med juridisk person

Särskild delgivning med juridisk person (bolag och organisationer) Kronofogden kan delge juridiska personer genom särskild delgivning om ett försök till delgivning genom företrädare har misslyckats eller om delgivningsförsök bedöms som utsiktslösa och det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Som juridisk person räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar m.fl.

Kronofogden skickar då handlingen med post. Dagen därpå skickas även ett meddelande om att handlingen har sänts. Både handlingen och meddelandet skickas till den postadress som är registrerad hos Bolagsverket

DELGIVNING AB, med suppleant

Denna delgivning sker enligt 9 paragrafen andra stycket delgivningslagen. Förutsättningen är att man har misslyckats att delge styrelseledamot eller det bedöms som utsiktslöst att sådan delgivning lyckas. Man kan i så fall delge suppleanten. Denna delgivning godkänns även av tingsrätten i ett konkursmål.

DELGIVNING, avhysning

En privatperson ska delges men det visar sig att han har avvikit t.ex. utomlands. Enda sättet att delge honom är att lämna in en stämning till tingsrätten och begära kungörelsedelgivning. TR kan nämligen besluta om kungörelsedelgivning.

DELGIVNING, kungörelsedelgivning

Kronofogden kan bestämma om kungörelsedelgivning om styrelse och revisor saknas i ett bolag. Det innebär alltså att man inte kan använda kungörelsedelgivning om det finns en delgivningar person.

Man kan inte begära kungörelsedelgivning. KFM bestämmer själva om detta. Källa KFM i Linköping. Är inte möjligt när det gäller privatpersoner.

 DELGIVNING, partsdelgivning

Partsdelgivning kan begäras av oss eller ges som alternativ av Kronofogden om delgivning inte lyckas. Det innebär att vi, vår uppdragsgivare eller ett delgivningsföretag delger gäldenären. Underlag för delgivning får vi från Kronofogden.

Om vi i vår ansökan skriver att vi själva står för kostnaden kan vi få handlingarna direkt.  Vi kan då inte begära någon ersättning.

Om Kronofogden misslyckats och vi får möjlighet att delge så kan vi begära kostnadsersättning. Om delgivningen inte föranlett mer omfattande åtgärder än vad som får anses normalt kan Kronofogden godkänna 800 kronor som skälig ersättning.

När vi får handlingarna från Kronofogden har vi 75 dagar på att delge.

DELGIVNING, surrogatdelgivning

Surrogatdelgivning kan ske genom att handlingarna lämnas till vuxen medlem av det hushåll som gäldenären tillhör.

12 § Har enskild person som sökes för delgivning känt hemvist inom riket och träffas han ej där, får handlingen lämnas till vuxen medlem av det hushåll, som han tillhör. Träffas ej heller sådan person, får handlingen lämnas till den söktes hyresvärd, om denne bor i samma hus, eller till annan som i hyresvärdens ställe har tillsyn över huset och bor där. Driver den sökte rörelse med fast kontor och träffas han ej där under vanlig arbetstid, får handlingen lämnas på kontoret till någon som är anställd där.

Om en enskild person söks för delgivning på sin arbetsplats men inte träffas där under sin vanliga arbetstid, får handlingen lämnas till den söktes arbetsgivare. Med arbetsgivare avses en person i företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller chefen för den personaladministrativa verksamheten på den söktes arbetsplats. Har handling lämnats på sätt som anges i första eller andra stycket skall meddelande härom sändas med posten till den sökte under hans vanliga adress. Lag (1990:1410).

14 § Den till vilken handlingen lämnats enligt 12 eller 13 § skall tillse att handlingen kommer den sökte till handa så snart det kan ske. Han skall erinras därom, när handlingen lämnats till honom.

DELGIVNING, spikning

Delgivningslagen 15 § 2 stycket

Myndigheten kan i stället besluta, att handlingen skall i slutet kuvert lämnas i den söktes hemvist eller, om detta ej kan ske, fästas på dörren till hans bostad.

DELGIVNING. övrigt

Som inlämnade ha man inte så stor möjlighet att påverka myndighetens sätt att delge, det är myndigheten som bestämmer hur delgivning ska ske.