Fullmakt, transport

FULLMAKT, transport

På våra fullmakter står det:

Fullmakt för envar av X, Y och Z eller den någon av dem i sitt ställe förordnar att i/vid domstolar och myndigheter föra undertecknads talan i sak mot …eller den någon av dem i sitt ställe förordnar… innebär att vi kan skriva en transportfullmakt som ger t ex en advokat rätt att företräda vår klient i en rättegång. Det innebär alltså att vår klient inte behöver skriva en ny fullmakt till advokaten.

 Transportfullmakten kan utformas så här:

FULLMAKT

 Jag befullmäktigar Advokat X att i mitt ställe företräda X (vår klients firmanmn) vid konkursförhandling Mål nr K 000-00 gentemot:

 ÅÅMMDD-XXXX

 Gäldenärens namn och adress

 Linköping 

 

Namn