Förmånsrätt vid konkurs

FÖRMÅNSRÄTT VID KONKURS

Den här informationen är hämtad från Kronofogden hemsida.

Vid konkurs gäller att vissa fordringar är förenade med förmånsrätt till betalning. Övriga fordringar saknar förmånsrätt. Vid konkurs får alla fordringar med särskild förmånsrätt betalt före fordringar med allmän förmånsrätt. Fordringar utan förmånsrätt får endast betalt om fordringar med förmånsrätt erhållit full betalning. Sist kommer efterställda fordringar.

Det finns två slag av förmånsrätter, särskilda och allmänna. Särskilda förmånsrätter gäller vid både konkurs och utmätning samt avser viss bestämd egendom. De vanligaste är fordringar med panträtt i fast egendom eller tomträtt.

Allmänna förmånsrätter gäller däremot endast vid konkurs men avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo. I ett konkursbo ingår egendom som: 1.Tillhörde gäldenären vid tiden för konkursbeslutet, 2. tillfaller gäldenären under konkursen och 3. kan återvinnas till konkursboet.

De viktigaste allmänna förmånsrätterna är de som följer med företagsinteckning, en säkerhet som kreditgivaren ofta begär för att låna ut pengar till företagare.

Fordringar utan förmånsrätt finns i ett stort antal. Till de vanligaste hör leverantörsfordringar och skattefordringar.

Böter, viten m.m. får vid konkurs utdelning först efter alla andra fordringar.

De vanligaste fordringarna med särskild förmånsrätt är fordringar med panträtt i fast egendom eller tomträtt. Vidare ger utmätning särskild förmånsrätt i den utmätta egendomen.

Till fordringar med allmän förmånsrätt hör bl.a. företagsinteckning och vissa lönefordringar.

Exempel på fordringar utan förmånsrätt är skatter, leverantörsfordringar och hyresfordringar.

Efterställda fordringar är böter, viten m.m. och de får vid konkurs utdelning först efter alla andra fordringar.