Konkurs

ARBETSSCHEMA – KONKURSFÖRBEREDELSE OCH KONKURSANSÖKAN

När vi får beställning på konkursanmodan ska vi delge gäldenären ett konkurshot. Kedja KK-HOT. Kolla på beställningen om vår kund vill att vi ska kontakta dem innan vi går vidare med konkursansökan. Gör i så fall en notering i rött så att vi inte missar det.

Beställ hemortsbevis och/eller registreringsbevis. Beställs hos skattemyndigheten eller Bolagsverket. Telefon skattemyndigheten 0771-567 567 – be att de faxar hemortsbeviset till oss. Man kan också skriva ut direkt från Folkbokföringen. Kopia på handlingen ska bifogas konkursanmodan,

Skicka breven till delgivningsfirman och kunden. Konkursakten sätts i pärmen Konkursansökningar.

När vi får tillbaka materialet från klienten så sätts det in bakom konkursakten. Kontrollera så att vi fått allt vi begärt in. Kolla också att den som har undertecknat fullmakten har rätt att teckna firman.

Om vi inte får tillbaka delgivningen inom bevakningstiden så ska vi skriva till delgivningsföretaget och fråga vad som händer med delgivningen. Flytta samtidigt fram spärrdatum ca tre veckor.

När vi får tillbaka delgivningen så ändrar vi först spärrdatum för ärendet. Lägg till tre veckor från delgivningsdatum. Vi har då en vecka på oss.  Gör också en notering i rött ”Sista dag för konkursansökan är ååmmdd”. Kolla om något felar i konkursakten. Kolla även om vi ska kontakta vår kund innan ansökan. Ring i så fall till dem för att få besked om vi ska gå vidare med ansökan.

Konkursansökan beställs genom kedjan KK-ANS. Hämta mappen och ta tre kopior. På ansökan finns en uppställning om vad som ska bifogas. Skicka även en kopia till fordringsägaren. Vi ska ha kvar kopior på alla handlingar. Betala in 2 800 kronor i ansökningsavgift till tingsrätten.

När vi får kallelsen till förhandling använder vi brev BRG – KALLELSE KK. Där framgår vilka handlingar vi ska sända till vår klient.

KONKURSANSÖKAN Dödsbo

Enligt tingsrätten kan inte ansökan göras före bouppteckning. Enligt advokat kan gäldenären bestrida ansökan som gjorts före deklaration av dödsboet.

KONKURSANSÖKAN Privatperson

För att sätta en privatperson i konkurs krävs att han det senaste året har varit bokföringsskyldig. Man kan då följa de vanligt rutinerna men man bör ha en SUT-redovisning som inte är äldre än sex månader. Se konkurslag §§ 3 och 4.

Vi ska inte ta emot eller rekommendera någon att göra konkursansökan på privatperson om vi inte kan visa att personen har varit bokföringsskyldig någon av de senaste tolv månaderna.

KONKURSANSÖKAN Enskild firma

För att sätta en privatperson som har en enskild firma konkurs krävs att han det senaste året har varit bokföringsskyldig. Man kan då följa de vanligt rutinerna men man bör ha en SUT-redovisning som inte är äldre än sex månader. Se konkurslag §§ 3 och 4.

Vi ska inte ta emot eller rekommendera någon att göra konkursansökan på en enskild näringsidkare om vi inte kan visa att personen har varit bokföringsskyldig någon av de senaste tolv månaderna.

ANSÖKAN OM KONKURS ÄR EN INKASSOÅTGÄRD

Ansökan om konkurs är en inkassoåtgärd. Så här skriver Datainspektionen i sina allmänna råd:

En ansökan om konkurs har normalt som syfte att gäldenären ska försättas i konkurs och att borgenären ska få betalning för sin fordran genom utdelning i konkursen. I praktiken innebär en konkursansökan också en påtryckning på gäldenären att betala sin skuld. Datainspektionen anser att en sådan betalningsuppmaning som anges i 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672) är en inkassoåtgärd.

I förarbetena till inkassolagen (prop. 1974:42 s. 80) uttalas att det inte är givet att ett påtryckningsmedel alltid bör anses som godtagbart enbart därför att det är allmänt erkänt eller normalt leder till resultat. Bedömningen måste alltid göras med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Vad särskilt gäller hot om konkursansökan, måste detta som regel betraktas som en adekvat och lämplig åtgärd, om försök att få betalt på annat sätt har misslyckats. Däremot bör det anses otillåtet att hota med ansökan om konkurs, när det på grund av det fordrade beloppets storlek eller av annan orsak är uppenbart att en sådan ansökan inte kommer att göras.