Samfälligheter

SAMFÄLLIGHETER

Samfälligheter är registrerade hos Lantmäteriet. Registerutdrag kan beställas hos Lantmäteriet i respektive län. Där framgår styrelse och firmatecknare.

Krav avseende i samfälligheter uttaxerade belopp

Samfällighet kan lämna in uttaxerade belopp direkt till verkställighet. Man behöver alltså inte ansöka om betalningsföreläggande. Detta framgår av 3 kap 1 § 7 p utsökningsbalken:

Utdrag: Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar: 7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet

I utsökningsbalken 3 kap 20 § andra stycket framgår:

I fråga om verkställighet på grund av handling som avses i 1 § första stycket 7 gäller vad som är särskilt föreskrivet

Det finns emellertid vissa krav som måste uppfyllas:

Av 41 § SamfL framgår att innan uttaxering sker ska styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten föreläggs föreningsstämman för godkännande.

Av 42 § SamfL framgår att om annat inte är föreskrivet i föreningens stadgar, uttaxeras medlemmarnas bidrag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämman framlägger debiteringslängd. I debiteringslängden ska anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske.

Man måste bifoga protokoll från den föreningsstämma som beslutat om uttaxering. Av protokollet måste framgå att stämman är behörigt kallad.

Man ska också bifoga debiteringslängd av vilken framgår det belopp som uttaxeras, vad varje medlem ska betala samt när betalningen ska ske (*allt under förutsättning att annat inte är föreskrivet i samfällighetens stadgar).

Handling som visar vem som har rätt att samfälligheten samt en fullmakt för ombud ska också bifogas ansökan.

Räntor och avgifter kan inte bli föremål för verkställighet.

*Samfällighetsföreningarna kan göra en stadgeändring som förbigår kravet på debiteringslängd vid uttaxering, SFL 42 §:

Lag om förvaltning av samfälligheter