Företagsrekonstruktion

FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Ett företag eller deras fordringsägare kan begära att ett företag rekonstrueras. Förutsättningen är att företaget inte kan betala sina skulder när de förfaller och att man tror att företaget kan leva vidare efter en rekonstruktion.

Beslut om företagsrekonstruktion tas av tingsrätten som utser en rekonstruktör och bestämmer en tid för borgenärssammanträde. Rekonstruktören ska underrätta alla kända borgenärer om beslutet inom en vecka.

Exekutiva åtgärder: Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår skall utmätning i gäldenärens tillgångar inte ske.

Konkursansökan: Om en konkursansökan riktas mot gäldenären kan rekonstruktören begära att konkursansökan skall förklaras vilande i avvaktan på att rekonstruktionen avslutas, annars försätts gäldenären i konkurs.

Kvittning: Fordringsägaren har, enligt huvudregeln, kvittningsrätt om han har en fordran på gäldenären när företagsrekonstruktionen bestäms.

OBS – SKULDER SOM UPPKOMMER UNDER REKONSTRUKTIONEN SKA BETALAS