Organisationsnummer

ORGANISATIONSNUMMER

Skatteverket för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet. Ring Skatteverkets servicetelefon 0771-56 75 67 för information om organisationsnummer.

I Skatteverkets centrala organisationsnummerregister finns uppgift om organisationsnummer, namn, adress, geografiska koder för säte (län och kommun), kod för juridisk form, markering i förekommande fall för konkurs eller likvidation, tidpunkt för registrering och eventuell avregistrering i organisationsnummerregistret.

OBS! Organisationsnummerregistret innehåller endast ovanstående uppgifter och saknar alltså uppgift om firmatecknare etc.

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande

Arbetsmarknadsstyrelsen:

Arbetslöshetskassor

Bolagsverket:

Aktiebolag

Bank- och försäkringsbolag

Bostadsrättsföreningar

EEIG, Europeisk ekonomisk intressegruppering

Ekonomiska föreningar

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

– EGTS

Europabolag

Europakooperativ

Kooperativa Hyresrättsföreningar

Handelsbolag

Kommanditbolag

Utländska företags filialer

Bankaktiebolag

Försäkringsaktiebolag

Försäkringsföreningar

Sparbanker

Medlemsbanker

Bankfilial

Utländska bankers filialer

Ömsesidiga försäkringsbolag

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen:

Arbetslöshetskassor

Statistiska centralbyrån:

Allmänna försäkringskassor

Hypoteksföreningar

Kommunalförbund

Landsting

Offentliga korporationer och anstalter

Kommuner

Regionala statliga myndigheter

Statliga myndigheter

Länsstyrelsen:

Vattenförbund

Lantmäteriet:

Samfällighetsföreningar

Vägföreningar

Kammarkollegiet:

Registrerat trossamfund och svenska kyrkan

Skatteverket:

Enkla bolag

Familjestiftelser

Ideella föreningar

Oskiftade dödsbon

Partrederier

Övriga stiftelser

Organisationsnummerregistret

Värdepappersfonder