Äganderättsförbehåll

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL – ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

… innebär att varan är säljarens egendom till dess full betalning erlagts. När äganderättsförbehåll / återtagandeförbehåll finns får köparen inte sälja varan förrän den är betald. Ett äganderättsförbehåll / återtagandeförbehåll ger säljaren rätt att återta varan om köparen inte sköter betalningen.

För att ett äganderättsförbehåll återtagandeförbehåll ska gälla så måste det vara avtalat redan vid köpet. Med avtal menas ett skriftligt avtal som är undertecknat av bägge parter.

När det gäller varor som ska säljas vidare går det inte att avtala om äganderättsförbehåll. Enligt svensk rätt få det inte heller röra sig om förbrukningsartiklar.

Vid avbetalningsköp enligt konsumentkreditlagen krävs det att konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av kreditfordringen eller sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen med ett belopp som överstiger 5 % av kreditfordringen och som avser minst två poster som förfallit vid olika tidpunkter.

När det gäller lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare så måste näringsidkaren vara försenad med betalningen mer än fjorton dagar.

I samband med återtagningen sker det en avräkning där köparen ska tillgodoräknas varans värde.