Tvist

TVIST OCH GOD INKASSOSED

Man får enligt god inkassosed inte ansöka om betalningsföreläggande om gäldenären har gjort en saklig invändning. En sakligt grundad invändning innebär att gäldenären har åberopat en sådan omständighet som skulle kunna medföra att han är befriad från betalningsansvar. Det har i så fall ingen betydelse om borgenären eller deras ombud anser att invändningen är befogad eller inte.

Ett exempel på en saklig invändning är att levererade varor inte stämmer med beställningen. Att vägra betala utan invändning är inte en saklig invändning. Att uppge bristande betalningsförmåga eller att man har en motfordran som skulden ska kvittas mot är inte heller en saklig invändning.

En ansökan om betalningsföreläggande får göras om det inte klart framgår av gäldenärens skrift att fordran bestrids.

I de fall en sakligt grundad invändning endast avser en del av fordran får borgenären ansöka om betalningsföreläggande avseende den del som inte är tvistig.