Utmätning fastighet

UTMÄTNING FASTIGHET

Man behöver inte ange i ansökan att man vill ha utmätning i fast egendom. Om Kronofogdens utredning visar att det finns fast egendom kommer de att fråga alla sökande om de vill vara med vid utmätning av fastighet.

När en fastighetsutmätning görs så blir kostnaderna mycket stora. Dessa står sökanden för om det inte går att sälja fastigheten. Är det flera sökanden så delas kostnaden i lika delar på respektive sökande, alltså inte procentuellt efter fordrans storlek.

Om en ansökan kommer in efter att utmätning har skett så får den sökanden sämre rätt i fastighetsutmätningen än tidigare sökanden. Man går strikt efter det datum som ansökan har kommit till kronofogden. De som redan ligger inne får först ut hela sin del.

När Kronofogden ringer bör vi ställa frågor om staten är med i fastighetsutmätningen. Vi bör också kontrollera vad de eller den eventuellt anlitade mäklaren anser att man kan få ut vid en försäljning. Vilka inteckningar som finns i fastigheten och vilka kostnader de beräknar att det blir i samband med försäljningen är också viktigt att fråga om. Skillnaden mellan försäljningsbeloppet och de inteckningar och de kostnader som tillkommer är övervärdet vid försäljningen.

Vi måste sedan kontakta fordringsägaren eftersom de står eventuella kostnader som inte går att få ut av gäldenären. De bör ta ställning till om det  övervärde som beräknas vid en försäljning är tillräckligt stort för att en utmätning ska anses som ekonomiskt försvarbar.