Ackord

ACKORD

Underhandsackord: Kräver i princip bara att parterna är överens. Inga formkrav finns. Gäldenären är fri att lämna olika bud till borgenärerna.

Offentligt ackord: Här gäller att vissa villkor måste vara uppfyllda för ackordet ska kunna fastställas.

Huvudregeln är att alla borgenärer med oprioriterade fordringar som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion deltar i ackordet. Utdelning på fordringarna skall vara minst 25 % och betalning skall ske inom ett år från det att ackordet har fastställts.

Vissa avsteg kan dock ske, t ex kan ackordet innebära att alla fordringsägare får full betalning upp till ett visst belopp. En avvikelse till nackdel för viss borgenär får också göras, om han medger detta, vilket innebär att en lägre utdelning än 25 % kan godtas om samtliga borgenärer som omfattas av ackordet godkänner den lägre utdelningen. En lägre utdelning kan även godtas om det finns särskilda skäl, t ex att gäldenären blivit illikvid utan eget vållande, t ex genom sjukdom eller annans brottsliga förfarande.

Vid röstsammanräkningen krävs en viss majoritet av både antalet borgenärer och summan av beloppen. När ackordsförslaget ger 50 % eller mer, krävs det att minst 3/5 av såväl antalet borgenä­rer som fordringarnas belopp antar förslaget. Understiger utdelningen 50 % krävs det att beslutet biträtts av ¾ av såväl antalet borgenärer som fordringarnas belopp. Är utdelningen lägre än 25 % krävs samtliga borgenärers medgivande, om inte särskilda skäl talar för att ett lägre belopp enligt ovan kan godkännas.

Ett offentligt ackord måste bli fastställt av rätten för att bli gällande. Har ackordet blivit antaget av borgenärerna fastställer rätten ackordet utan förhandling. Finns det några oklarheter avgörs frågan av rätten vid en förhandling. Rättens beslut skall tillkännages inom en vecka från förhandlingen om inte längre tid behövs pga. särskilda omständigheter, t ex att någon röstberättigad borgenär, vars röst är avgörande för frågan, har en tvistig fordran.